Vedtægter

Vedtægter for Sønderborg Familie og Firma Sport

§ 1. Foreningens navn:
Foreningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT Signatur: SFS. Postadresse: SFSHallen,
Borgmester Andersens Vej 100, 6400 Sønderborg Foreningen er stiftet 29. september 1958
§ 2. Foreningens hjemsted:
Foreningen er hjemmehørende i Sønderborg kommune.
§ 3. Foreningens formål:
Foreningens formål er, at stimulere interessen for idræt, motion og samvær i Sønderborg og
omegn.
§ 4. Organisationsforhold:
Foreningen er tilsluttet Dansk Firmaidræt og herved underkastet de for dette forbund til
enhver tid gældende love, bestemmelser, turnerings- og spilleregler, samt trufne afgørelser og
aftaler.
§ 5. Medlemskab:
5.1. Foreningen er åben for alle, der ønsker medlemskab, og som kan tilslutte sig foreningens
formål. Medlemmer kan opdeles i:
a. Individuelle medlemmer.
b. Medlemmer fra tilsluttede arbejdspladser.
c. Medlemmer fra andre tilsluttede fællesskaber.
d. Ikke aktive.
5.2. Indmeldelse sker i henhold til retningslinjer udarbejdet af bestyrelsen.
5.3. Forretningsudvalget kan beslutte at virksomheder kan tegne et Firmamedlemsskab.
Forretningsudvalget fastsætter vilkår for Firmamedlemsskabet.
§ 6. Udmeldelse:
6.1. Udmeldelse af foreningen skal ske efter retningslinjer fastsat af forretningsudvalget.
6.2. Eventuelle restancer med foreningen skal i samme forbindelse afvikles.
§ 7. Ordinær generalforsamling:
7.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes
hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 4 ugers varsel på foreningens hjemmeside
og på opslagstavler på aktivitetsstederne.
7.2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
2. Valg af dirigent.
3. Beretninger til godkendelse.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Orientering om næste års budget.
7. Valg i henhold til vedtægterne. (§9)
8. Eventuelt.
7.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i
hænde senest 14 dage før mødet.
7.4 Senest 8 dage før mødet offentliggøres dagsorden og indkomne forslag på mail til de
tilmeldte medlemmer.
7.5. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte
stemmeberettigede medlemmers antal.
7.6. Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og
formanden for foreningen.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling:
8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller
når mindst ¼ medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden.
8.2. Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter
modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel på foreningens hjemmeside og
annoncering i en lokal avis eller et dagblad.
§ 9. Valg:
9.1. Valgbarhed til bestyrelsen/forretningsudvalg opnås, når et medlem er fyldt 18 år.
9.2. Generalforsamlingen vælger et forretningsudvalg bestående af 4 personer.
De vælges ved almindelig stemmeflertal.
9.3. På lige år vælges formand og sekretær. På ulige år vælges kasserer og 1
forretningsudvalgsmedlem.
9.4. Genvalg kan finde sted.
9.5. Ved forfald i utide, supplerer forretningsudvalget sig selv frem til førstkommende ordinære
generalforsamling, hvor vedkommende er på valg.
9.6. Generalforsamlingen vælger 1 revisorer og 1 revisorsuppleant på skift hvert år.
9.7. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.
§ 10. Afstemninger:
10.1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved
ændringer i vedtægterne.
10.2. Alle aktive medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret,
hvis et medlem er i kontingentrestance.
10.3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved
fuldmagt.
10.4. Ikke aktive medlemmer har ikke stemmeret.
10.5 Æresmedlemmer har møde- ,taleret og stemmeret.
10.6. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et stemmeberettiget medlem kræver det.
Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med.
10.7. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7.4., kan komme til
behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.
§ 11. Bestyrelsen:
11.1. Bestyrelsen består af forretningsudvalget, samt formændene for de af SFS nedsatte
udvalg (dog ikke ad hoc udvalg).
11.2. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinjer til de for arbejdet
nødvendige udvalg. I tilfælde af forfald til et bestyrelsesmøde fra en udvalgsformand (jf. 11.3),
påhviler det denne at sørge for, at ét af udvalgets øvrige medlemmer møder frem på
bestyrelsesmødet.
11.3. Formændene for de øvrige af SFS nedsatte udvalg vælges i overensstemmelse med
bestemmelser for idrætsgrenmøder (IG-møder)
11.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller minimum 2
forretningsudvalgsmedlemmer er til stede.
11.5. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Et bestyrelsesmedlem
kan kræve skriftlig afstemning i personsager.
§ 12. Forretningsudvalget
12.1 Forretningsudvalget (FU) består af formand, kasserer, sekretær og et FU medlem.
12.2 FU fastsætter selv sin forretningsorden
§ 13. Udvalg:
13.1. Ledelsen af de forskellige aktiviteter varetages af et udvalg for hver idrætsgren, jfr. de i
”Bestemmelser for idrætsgrenmøder (IG-møder)” angivne bestemmelser.
§ 14. Ad hoc udvalg:
14.1. Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlige kortere varende
opgaver.
14.2. Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder
retningslinjer for disse.
§ 15. Medlemspligter:
15.1. Medlemmer er underkastet de for foreningen til enhver tid gældende vedtægter,
retningslinjer og bestemmelser.
15.2. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer fra
deltagelse i foreningens aktiviteter og stævner indtil forholdene er bragt i orden.
§ 16. Tegningsret:
16.1. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
16.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse
på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.
16.3. Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse og udvalg samt medlemmer hæfter
ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.
§ 17. Kontingenter:
17.1. Kontingenter fastsættes af udvalgene efter retningslinjer vedtaget af
forretningsudvalg/bestyrelse.
17.2. Forretningsudvalget fastsætter i samarbejde med udvalgene opkrævningsform og
terminer.
17.3. Restancer i kontingenter ud over 3 måneder fra forfaldsdato, medfører automatisk
sletning af medlemsskabet i foreningen.
17.4. Kontingenter gælder som medlemskab hele aktivitetsperioden.
17.5. Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen, og skal være betalt
senest 14 dage herefter.
§ 18. Regnskab og revision:
18.1. Kassereren fører SFS’s regnskab og er ansvarlig for SFS´s kasse
18.2. Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.
18.3. Regnskabet skal foreligge til revision senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.
Det reviderede regnskab underskrives af kassereren og revisorerne.
18.4 SFS´s midler anbringes i banker.
18.5. De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde på grundlag af retningslinjer
godkendt af generalforsamlingen.
18.6. Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der foreligger
nødvendig dokumentation for indestående på foreningens konti.
18.7. Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i foreningen
§ 19. Eksklusion:
19.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der
bevisligt arbejder til skade for foreningen, eller udviser grov usportslig optræden ved
foreningens stævner og arrangementer.
19.2. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære
generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. En anmodning herom skal
indsendes til bestyrelsen indenfor den i § 7.3. fastsatte frist for indsendelse af forslag.
Generalforsamlingen har den endelige afgørelse.
§ 20. Doping:
20.1. Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde gældende dopingbestemmelser
godkendt af Dansk Firmaidræt.
20.2. Foreningens medlemmer er forpligtet til på foranledning af Anti Doping Danmarks
kontrollanter at afgive dopingtest.
§ 21. Vedtægtsændringer:
21.1. Skriftlige forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg og
medlemmer.
21.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer på
generalforsamlingen.
21.3. Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige
godkendelse, at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som kan nødvendiggøres på
grund af offentlige myndigheders krav, uden at § 21.2. behøves at være opfyldt.
§ 22. Foreningens opløsning:
22.1. Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling stemmer
herfor.
22.2. Generalforsamlingen skal samtidigt træffe afgørelse om anvendelse af SFS´s eventuelle
midler til idrætslige formål. Her er almindelig flertal tilstrækkelig.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling
den 22. februar 2023


§ 7.4 Ændret den 22. februar 2018
§ 7.4 Ændret den 27. februar 2020 § 16.1 Ændret den 27. februar 2020
§ 4 Ændret den 22. februar 2023 § 20 Ændret den 22. februar 2023
§ 7.1 Ændret den 22. februar 2023