Privat politik for SFS

Privatlivspolitik for Sønderborg Familie og Firma Sport

 Sønderborg den 10. november 2020

 

Sønderborg Familie og Firma Sports dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.

Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Sønderborg Familie og Firma Sport er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Jonny Arnold

Adresse: Gottorpvej 21 - Dybbøl

CVR: 33808941

Telefonnr74 48 50 89

Mail: formand@sfs-sonderborg.dk

Website: www.sfs-sonderborg.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger[1]:

 • Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse

 Oplysninger om ledere, frivillige og instruktører/trænere:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til firmaidrætsforeningen og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

 Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn.
 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse[

 Firmaidrætsforeningen formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Firmaidrætsforeningen berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig.
 • Behandling efter lovkrav.
 • Behandling med samtykke.

 Formålene:

 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Firmaidrætsforeningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
 • Som led i firmaidrætsforeningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven.
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt.
 • Administration af din relation til os.

 Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i firmaidrætsforeningen.
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende.
 • Administration af din relation til os.

 Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i firmaidrætsforeningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i firmaidrætsforeningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Dansk Firmaidrætsforbund i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Da firmaidrætsforeningen er medlem af Dansk Firmaidrætsforbund, kan videregivelse af oplysninger om ledere og trænere ske til Dansk Firmaidrætsforbund, således ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra Dansk Firmaidrætsforbund
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af firmaidrætsforeningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet kan der ske videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante arrangører.

Der kan ske videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til Dansk Firmaidrætsforbund.

Såfremt du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, kan vi benytte dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder sende nyhedsbreve pr. email eller andre kanaler til dig med information om vores eller en lokal firmaidrætsforenings produkter og ydelser samt tilbud fra vores samarbejdspartnere og sponsorer. Du kan når som helst via email: formand@sfs-sonderborg.dk eller ved at afkrydse den relevante boks i nyhedsbrevet frabede dig at modtage sådanne henvendelser fremover. Dine personoplysninger vil på intet tidspunkt blive videregivet til tredjemand uden dit forudgående udtrykkelige samtykke.

 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af firmaidrætsforeningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af firmaidrætsforeningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af firmaidrætsforeningen

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger.
 • Retten til berigtigelse.
 • Retten til sletning.
 • Retten til begrænsning af behandling.
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
 • Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI, som venligst har ladet Dansk Firmaidrætsforbund tilpasse dette, og firmaidrættens termer er hermed indarbejdet.

Marts 2018 og november 2020