IG møder - Sønderborg Familie og Firma Sport

Gå til indhold

Hoved menu

IG møder

BESTEMMELSER FOR IDRÆTSGRENMØDER (IG-MØDER)

Den daglige ledelse af de enkelte idrætsgrene udføres af et udvalg, der vælges
på det årlige IG-møde.
Antallet af udvalgsmedlemmer kan afpasses efter behovet, men bør være
mindst 3.
FU-medlemmer virker som rådgivere for de enkelte udvalg.
Hvert år i november/december måned afholdes ordinært IG-møde i hver idrætsgren.
Mødet indkaldes ved brev eller pr. mail til samtlige klubber/hold med mindst 4
ugers varsel.
Samtidig bekendtgøres indkomne forslag, der vedrører den pågældende idrætsgren.
Forslag, der ønskes behandlet på IG-møder, skal være formanden for udvalget i
hænde senest 14 dage før afholdelsen.
Til stede ved mødet skal være et FU-medlem.
Stemmeret har de fremmødte, dog højst 2 fra hver klub/hold.
Dagsorden for mødet, der ledes af én af forsamlingen valgt dirigent, skal indeholde
følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Navneopråb
3. Beretning over det forløbne år
4. Indkomne forslag
5. Valg af udvalg
6. Fremtidigt arbejde
7. Eventuelt

Umiddelbart efter mødet konstituerer de valgte medlemmer sig og vælger formand,
eventuelt sekretær etc.
Af mødets forløb udfærdiges et referat, der underskrives af referenten og dirigenten
(eventuelt FU-medlemmet).
Referatet sendes omgående til SFS’s formand tillige med oplysning om udvalgsmedlemmernes
navne, adresser og telefonnumre.
Referaterne af IG-møderne udsendes til samtlige klubber/hold og skal være disse
i hænde senest 8 dage før det ordinære repræsentantskabsmødes afholdelse.

Ændret på repræsentantskabsmødet den 22/2-06

 
Search
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu